top of page

Privatlivspolitik for KPN – KirkePlanterNet

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger: Deltagere på læringsnetværk og Huddles

Almindelige personoplysninger:

 • Mailadresse

 • Telefonnummer

 • Navn

 • Adresse

 

2. Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger:

 • Mailadresse

 • Telefonnummer

 • Navn

 

3. Oplysninger om ansatte

Almindelige oplysninger:

 • Mailadresse

 • Telefonnummer

 • Navn

 • Adresse

Følsomme oplysninger

 • CPR

 • Bankkontonummer

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn 

 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer/deltager på læringsnetværk er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent/deltagerbetaling og sende nyhedsbrev

 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling

 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

 • At administrere din relation til foreningen

 

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere tilmelding til læringsnetværk samt til kommunikation vedr. læringsnetværk.

 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen  

 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Deltagere på læringsnetværk: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at læringsforløbet er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Ansatte: Vi sletter oplysninger om dig, 5 år efter at dit arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Opbevaring af personoplysninger

Mailadresser gemmens på Unoeuro server, som befinder sig i Danmark.

Lister over deltagere samt deres personoplysninger (navn, mailadresse og telefonnummer) gemmes på en Dropbox konto, som den daglige leder, samt udvalgte frivillige, har adgang til. Alt sammen for at kunne afholde foreningens aktiviteter.

Dropbox har forpligtiget sig til at overholde gældende regler for opbevaring af persondata

https://www.dropbox.com/da_DK/help/security/general-data-protection-regulation

Eventuelle fysiske dokumenter bliver låst inde på KPN kontoret.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Opdateret og godkendt d.5/3-2019

bottom of page